ເທຣນໂຊຊຽວ (social) ນຳທິດທາງທຸລະກິດ ປີ 2021

ເທຣນໂຊຊຽວ( social )ນຳທິດທາງທຸລະກິດປີ 2021 ປີ 2020 ທີ່ຜ່ານມາໄດ້ສ້າງຄວາມປ່ຽນແປງໃນທຸກມິຕິຂອງສັງຄົມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນວິທີການໃຊ້ຊີວິດຂອງຜູ້ຄົນ ຮູບແບບກ...
Read More