Adv Space

ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບ ກະຊວງການເງິນກ່ຽວກັບ ໂຄງການທົດລອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອເພີ່ມຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານການປະກັນໄພຊີວິດ ໃນ ສປປ ລາວ

ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ (ລາວ) ຈຳກັດ (ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ) ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບ ກົມປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ (ກົມ ປລ...
Read More

“ພະລັງຂອງຄຳວ່າ ບໍ່” – ການປະກວດຮູບຖ່າຍລະດັບສາກົນດ້ວຍຄວາມຄິດໃໝ່ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຜູ້ຊະນະການຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາການດື່ມແລ້ວຂັບ ໃນລາວ

  “ພະລັງຂອງຄຳວ່າ ບໍ່” – ການປະກວດຮູບຖ່າຍລະດັບສາກົນດ້ວຍຄວາມຄິດໃໝ່ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຜູ້ຊະນະການຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາການດື່ມແລ້ວຂັບ ໃນລາວ  ການຮ່...
Read More

ມູນລະນິທິ ພຣູເດັນສ໌ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈກັບ ອົງການ ຊາຍຟັນ ເພື່ອເພີ່ມຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານການເງິນໃຫ້ເດັກນ້ອຍໃນ ສປປ ລາວ

ຫຼັກສູດການສອນທີ່ມີຈຸດປະສົງໃຫ້ຄວາມຮູ້ເດັກນ້ອຍກ່ຽວກັບຄວາມຮູ້ທາງດ້ານການເງິນ ແລະ ວິທີຮັບມືກັບສະຖານະການສຸກເສີນ ຫຼື ໃນສະຖານະການໄພພິບັດ. ວຽງຈັນ...
Read More

ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ເພື່ອສະໜັບສະໜູນທຶນການສຶກສາ ຊີບເວັນນິ້ງ ໂດຍ ສະຖານທູດອັງກິດ ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ, ວັນທີ 24 ສິງຫາ 2022

ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ (ລາວ) ຈຳກັດ (“ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ”) ແລະ ສະຖານທູດອັງກິດ ປະຈຳ ສປປ ລາວ ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈເພື່ອສະໜັບສະໜູ...
Read More