Adv Space

ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບ ກະຊວງການເງິນກ່ຽວກັບ ໂຄງການທົດລອງໜ່ວຍງານຄຸ້ມຄອງ ເພື່ອເພີ່ມຂະຫຍາຍຄວາມຮັບຮູ້ທາງດ້ານການປະກັນໄພຊີວິດ ໃນ ສປປ ລາວ

ບໍລິສັດ ພຣູເດັນໂຊລ໌ ປະກັນໄພຊີວິດ (ລາວ) ຈຳກັດ (ພຣູເດັນໂຊລ໌ ລາວ) ໄດ້ເຊັນບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈ ກັບ ກົມປະຕິຮູບລັດວິສາຫະກິດ ແລະ ການປະກັນໄພ (ກົມ ປລ...
Read More

“ພະລັງຂອງຄຳວ່າ ບໍ່” – ການປະກວດຮູບຖ່າຍລະດັບສາກົນດ້ວຍຄວາມຄິດໃໝ່ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຜູ້ຊະນະການຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາການດື່ມແລ້ວຂັບ ໃນລາວ

  “ພະລັງຂອງຄຳວ່າ ບໍ່” – ການປະກວດຮູບຖ່າຍລະດັບສາກົນດ້ວຍຄວາມຄິດໃໝ່ເພື່ອເປັນການສະເຫຼີມສະຫຼອງ ຜູ້ຊະນະການຕໍ່ສູ້ກັບບັນຫາການດື່ມແລ້ວຂັບ ໃນລາວ  ການຮ່...
Read More